CLB

Onze samenwerking met het CLB

CLB Aarschot
Centrum voor Leerlingenbegeleiding
 
Bekaflaan 63, 3200 Aarschot

Tel. 016 56 72 39
info@clb-aarschot.be
www.clb-aarschot.be
Openingsuren:
MA. tot VRIJ.   8.30 uur tot 12 uur en 13.00 uur tot 16 uur
DI.  ook van     16.00  uur tot 19 uur

Open:
Herfstvakantie
Krokusvakantie
2 dagen in de kerstvakantie
Van 1 juli tot en met 14 juli
Van 16 augustus tot en met 31 augustus

Het CLB-team dat de school begeleidt:

 psycholoog, pedagoog, psychologisch assistent
Marijke Pauwelsmaatschappelijk werker
Heidi Baetenparamedisch werker
Liesbeth Hoebanxarts
Dennis Servaesadministratief medewerker

Samen vormen zij een multidisciplinair team.

Waarvoor kan je bij het CLB terecht ?

Je kan er terecht voor informatie, advies, hulp, diagnostiek of  begeleiding in verband met de volgende vier domeinen:

Gedrag, gevoelens en relaties: als een leerling zich niet goed in zijn vel voelt.

Leren en studeren: als het leren op school niet wil vlotten.

Lichamelijke ontwikkeling en gezondheid: als je vragen hebt over lichamelijke ontwikkeling, gezonde leefgewoonten of gezondheidsproblemen.

Onderwijsloopbaan: als je op zoek bent naar informatie over studierichtingen of scholen en als kiezen moeilijk is.

Als dat nodig is, zoekt de CLB-medewerker met de ouders, de school en de leerling naar gepaste hulp.

Wie kan er terecht ?

Leerlingen, ouders, leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en directies.

Hoe werkt het CLB ?

De meeste activiteiten vinden plaats op vraag van leerlingen, ouders, leerkrachten of scholen. Indien het CLB een begeleiding opstart is dit steeds met toestemming van de leerling (+12 jaar) of de ouders (leerling – 12 jaar). Het betreft vrijwillige hulpverlening.

Ouders en leerlingen zijn echter wel verplicht hun medewerking te verlenen bij:

–  de begeleiding van problematische afwezigheden,

–  het medisch onderzoek,

–  de opvolging van besmettelijke ziekten,

–  de overgang naar het bijzonder onderwijs,

–  de vervroegde of verlate overstap naar de lagere school.

De CLB-medewerkers zijn gebonden aan verschillende wettelijke kaders (beroepsgeheim, privacywetgeving, sectorale regelgeving, decreet rechtspositie van de minderjarige).

Tijdens de begeleiding worden de CLB- werking en de rechten van de leerling in de CLB- hulpverlening toegelicht en ondersteund met een folder.

Doorheen de begeleiding wordt steeds het belang van de leerling centraal gesteld.

De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over leerlingen uit. Het CLB noteert deze gegevens –conform de regelgeving- in het multidisciplinair CLB- dossier. Leerling en ouders worden steeds maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding.

Het CLB werkt nauw samen met de school maar is een onafhankelijke instantie.

De dienstverlening van het CLB is volledig gratis.

Opvolging leerplicht

Het CLB ondersteunt de school bij het uitbouwen van een preventief spijbelbeleid.  Wanneer een leerling 10 halve dagen afwezig is, contacteert de school het CLB.  Beiden bespreken samen welke stappen zullen ondernomen worden.

Het medisch onderzoek

Het CLB doet op vaste leeftijden een medisch onderzoek bij alle leerlingen die het begeleidt.  Het doel van het medisch onderzoek is de groei en ontwikkeling van het kind te volgen en beginnende afwijkingen op te sporen. Zo wil men een gerichte doorverwijzing doen en/of de evolutie ervan opvolgen. Na het medisch onderzoek brengen de arts en verpleegkundige de ouders en leerling op de hoogte van de resultaten.

Tijdens het algemene consult  wordt aandacht geschonken aan de algemene gezondheidstoestand.  Dit onderzoek gebeurt op het CLB:  2de kleuterklas (de leerling wordt 5 jaar), 5de leerjaar (de leerling  wordt 11 jaar), 1ste middelbaar (de leerling wordt 13 jaar), 3de middelbaar (de leerling  wordt 15  jaar).
Het gerichte consult is minder uitgebreid en richt zich naargelang de leeftijdscategorie op bepaalde gezondheidsaspecten (groei en gewicht, visuele functie, kleurblindheid, oogstand, gebit, …). Gerichte consulten gebeuren zo veel mogelijk op school:  1ste kleuterjaar (de leerling wordt 4 jaar) , 1ste leerjaar (de leerling wordt 7 jaar) , 3de leerjaar (de leerling wordt 9 jaar).

Ouders en leerlingen vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van deze medische onderzoeken (algemene en gerichte consulten). Je moet daarvoor schriftelijk verzet aantekenen bij de directeur van het centrum. Dat doe je door middel van een aangetekende brief.

Als er bij een leerling of een personeelslid van een school een besmettelijke ziekte wordt vastgesteld wordt het CLB ingeschakeld.

Het CLB biedt gratis vaccinaties aan.  De ouders kunnen kiezen of ze hun zoon of dochter laten inenten bij de CLB- arts of de huisarts.  Het CLB houdt gedurende de hele schoolloopbaan toezicht op de vaccinatiestatus en registreert de vaccinatiedata.

Het dossier

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt opgestart één multidisciplinair dossier aan. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. In het dossier komen enkel de relevante gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.

De regels voor de samenstelling, het behouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de regelgeving bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan je op het CLB bekomen.

Overdracht van het dossier

Indien een leerling van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB zal het multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het  vrije CLB van Aarschot.

De leerling of ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen.

Als je dit niet wenst moeten de leerling of de ouders binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt.

De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB- opdrachten (medische onderzoeken, leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.

Bewaring van het dossier

De multidisciplinaire dossiers worden door het centrum bewaard tot tenminste tien jaar na de datum van het laatst uitgevoerde consult of vaccinatie en tot de betrokkene minimum de leeftijd van 25 jaar heeft bereikt.  De gegevens van leerlingen die hun studieloopbaan beëindigd hebben in het buitengewoon onderwijs worden bewaard tot op het ogenblik dat de betrokkene de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt.

Het dossier inkijken

De CLB-medewerker  informeert  de leerling en/of de ouders over de mogelijkheden tot inzage in het dossier. De leerling en/of de ouders krijgen het dossier niet in handen en kunnen het ook niet meenemen. De leerling (+12 jaar) en de ouders (leerling -12 jaar) hebben wel het recht de inhoud van het dossier te kennen. Kennisname van het CLB- dossier gebeurt steeds via een gesprek met de betrokken CLB-medewerkers die de informatie in het dossier kunnen duiden.

Het CLB als informatiecentrum

Je kan er informatie bekomen over :

Het onderwijslandschap, studiemogelijkheden, adressen  van instanties zoals revalidatiecentra, logopedisten, studiebegeleiding,… Kortom, je kan er terecht voor alle informatie die te maken heeft met zowel de medische, sociale als psychologische ontwikkeling van je kind.

Verdere info over de werking van het CLB vindt u in de infobundel onderwijsregelgeving.